Kết quả điểm số, xếp hạng và báo cáo DDCI Hải Phòng năm 2021 đã được phê duyệt theo Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 18/06/2022 và được công bố trên trang web: https://haiphong.ddci.org.vn/. Chi tiết xin mời quý vị tìm hiểu ở mục dữ liệu chi tiết và tài liệu báo cáo.

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành